Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านโพนดวน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450397
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020222
รหัส Obec 6 หลัก :
  450397
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนดวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHONDUAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8  บ้านบ้านโพนดวน
ตำบล :
  หินกอง
อำเภอ :
  สุวรรณภูมิ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45130
โทรศัพท์ :
  0833526868
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  phonduan@banphonduan.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินกอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

รายละเอียด

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) โรงเรียนบ้านโพนดวน
 

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโพนดวน 
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านโพนดวน ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
11
บ้านโพนนกหอ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
12
บ้านโพนละมั่ง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร