Untitled Document
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์

ทิศทางของโรงเรียนบ้านโพนดวน

วิสัยทัศน์

            ภายในปี  ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านโพนดวนจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  มีความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการบนพื้นฐานของความมีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรมนำความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คำขวัญของโรงเรียน

          ก้าวหน้าวิชาการ ประสานสามัคคี  มีพลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม

ปรัชญาของโรงเรียน

          นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา   แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

          กิจกรรมเด่น เน้นสุนทรียภาพ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

          การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบฐานกิจกรรม

พันธกิจ

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลูกฝังส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน โดยมีจุดเน้นดังนี้

  1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
  3. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสุนทรียภาพ
  4. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  5. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

เป้าประสงค์

นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการตามศักยภาพและสามารถใช้เทคโนโลยีที่เป็นสากลแสวงหาความรู้ได้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต  และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณะสำคัญดังนี้

  1. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
  2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  3. นักเรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้
  4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข