Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ เพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วันที่โพส :4 ก.ย. 2558 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 10 คน

ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ คุณครูนิราวรรณ ศรียันต์
เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ประมวลภาพการประเมิน แบบกัลยาณมิตร วันนี้ครับ bit.ly/krunirawan
         
           
วันนี้เป็นวันดี ของโรงเรียนบ้านโพนดวน ที่มีข้าราชการครู คือ คุณครูนิราวรรณ ศรียันต์ ได้รับการประเมินเพื่อขอมีให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ความภูมิใจของผู้บริหาร เมื่อได้เห็นบุคลากรได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นขวัญกำลังใจของผู้ร่วมงาน

จึงขอขอบพระคุณ คณะกรรมการที่ท่านได้เสียสละ ให้เกียรติมาประเมิน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับการประเมิน มาให้กำลังใจ และ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้บริหารใหม่ ไว้ ณ โอกาสนี้
1. ท่านผู้อำนวยการ เข็มทอง แสวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเลิง
2. คุณครูสิงห์หาญ นนท์อ่อน ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านส้มโฮง

           จึงได้โอกาส มอบชุดเครื่องเสียงช่วยสอนสำหรับครู
ให้โรงเรียนบ้านส้มโฮง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อกระจายความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้โอกาสนักเรียนชนบทได้รับโอกาสดี ๆ ตามความตั้งใจของผู้บริหารบริษัทสหคุณ