Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
วันที่โพส :12 ธ.ค. 2558 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 283 คน

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บ่ายสองวันนี้ที่โรงเรียนบ้านโพนดวน
ป.1-3 โป๊ะโป้งเล่าเรื่อง
ป.4-6 เสริมสมรรถภาพทางกาย
นักเรียนได้เรียนปนเล่น สนุกสนานมาก ได้ความรู้ด้วย