Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :พร้อมใจกันปลูกต้นไม้ "สัปดาห์แห่งการปลูกต้นไม้แห่งชาติ"
วันที่โพส :11 มิ.ย. 2559 ผู้โพส :ผอ.มานิส สลางสิงห์
ผู้เข้าชม : 101 คน

พร้อมใจกันปลูกต้นไม้  "สัปดาห์แห่งการปลูกต้นไม้แห่งชาติ"

ปลูกเสร็จแล้วครับ ต้นไม้เพื่อชีวิต ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันจริง ๆ จำนวน 100 ต้น โรงเรียนบ้านโพนดวน ขอขอบพระคุณ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน มาช่วยกันในวันนี้
ภารกิจต่อไปมอบให้ลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนดวนช่วยกันดูแลต้นไม้เพื่อชีวิตให้เจริญเติบโต เป็นร่มเงา เป็นป่าชุมชนต่อไป